Zatwierdzono Statut Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń

0
1259

Kongregacja ds. Duchowieństwa ostatecznie zatwierdziła Statut Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. Decyzja ta stanowiła ostatni warunek, by ogłosić oficjalnie nabór do tegoż Seminarium.

Siedzibą Seminarium będzie budynek przy parafii p.w. MB Częstochowskiej w Krakowie-Nowej Hucie/Szklanych Domach (os. Szklane Domy 7). Studia teologiczne kandydaci będą odbywać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Rektor Seminarium ks. dr Józef Morawa od 23 do 27 września (w godz. 9.00 – 16.00) rozpocznie rozmowy wstępne z kandydatami, skierowanymi przez biskupów diecezjalnych. Rozmowy te będą się odbywać już w siedzibie Seminarium na Szklanych Domach.

Więcej informacji w sekretariacie Kurii Metropolitalnej (tel. 12 62 88 100).

Zgodnie ze Statutem Seminarium (p. 19), kandydat do Seminarium winien przedstawić następujące dokumenty:

aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania,
pisemne skierowanie udzielone przez własnego biskupa diecezjalnego,
świadectwo dojrzałości oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wykształcenie pomaturalne i wyższe,
życiorys,
w przypadku kandydatów związanych wcześniej małżeństwem – dokument o ustaniu małżeństwa (świadectwo śmierci żony względnie prawomocną decyzję o stwierdzeniu nieważności bądź rozwiązaniu małżeństwa),
świadectwo zdrowia,
podanie,
opinia proboszcza (lub odpowiedniego duszpasterza).