Trwa nabór do IV edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Jest projektem kościelnym powstałym z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób koordynujących projekty ewangelizacyjne na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym czy wspólnotowym.

Celem projektu jest zapewnienie rozwoju myśli i doświadczenia w ewangelizacji, jak i wzajemne ubogacanie poszczególnych programów ewangelizacyjnych realizowanych przez różnorodne grupy, ruchy i stowarzyszenia kościelne, tak, by potrafiły ze sobą współpracować i widziały swoją odmienność jako wzajemnie uzupełniające się bogactwo Kościoła.

ZAPISZ SIĘ

Adresaci

Do udziału w szkole zaproszeni są ci, którzy nie boją się nowych wyzwań. Adresatami są odpowiedzialni za dzieło Nowej Ewangelizacji w diecezjach, prowincjach kościelnych, dekanatach, parafiach, zgromadzeniach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach, grupach apostolskich, którzy by rozumieć to dzieło potrzebują doświadczyć mocy Nowej Ewangelizacji przez przejście i zrozumienie podstawowych procesów ewangelizacyjnych. Szczególnymi adresatami są kapłani, osoby konsekrowane oraz świeckie, które chcą pogłębić w praktyczny sposób bogactwo nauki jak i doświadczenia Nowej Ewangelizacji.

W najbliższej edycji OSE zapraszamy szczególnie mężczyzn zaangażowanych w Kościele. Chcemy jeden z warsztatów poświęcić specyfice pracy z męskimi grupami. Bazując na doświadczeniach weekendów męskich inicjatyw przyjrzymy się specyfice ewangelizacji mężczyzn i prowadzenia ich do żywej wiary i zaangażowania w Królestwo Boże. Niezależnie od rodzajów męskich wspólnot praca z mężczyznami ma swoją specyfikę. Warto ją uchwycić, by dostroić pracę w naszych środowiskach do męskiej wrażliwości.

Struktura, czas trwania i miejsce OSE
 1. Każdy moduł rozpoczyna się w niedzielę wieczorem a kończy w piątek po obiedzie. Struktura wewnętrzna modułu jest tak skonstruowana, aby uczestnicy mogli jak najowocniej skorzystać z dobranych pod kontem procesu pedagogicznego sesji tematycznych prezentujących najważniejszy materiał naukowy, oraz zajęć warsztatowych wprowadzających w doświadczenie poznanych treści.
 2. Czas trwania każdej edycji OSE podzielony jest na cztery moduły rozłożone na cykliczne spotkania na przestrzeni dwóch lat.
 3. Ilość uczestników jest ograniczona zastosowaną metodologią jak i logistyką i nie powinna przekraczać minimalnie od 60 do maksymalnie 80 uczestników. Uczestnicy podzieleni są na mniejsze grupy w których odbywają się zajęcia warsztatowe.
 4. Każdy z uczestników zgłaszając się do OSE zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich czterech modułach i wszystkich sesjach, zajęciach warsztatowych jak i oznaczonych modlitwach. Wszyscy uczestnicy zamieszkują przez czas trwania modułu w ośrodku gdzie odbywa się OSE (Ośrodek konferencyjno-rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej; Porszewice 24C; 95-200 Pabianice; Polska).
 5. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach 2-3 osobowych w standardzie hotelowym. Osoby pragnące mieszkać w pokojach pojedynczych dokonują dodatkowej dopłaty.
Płaszczyzny formacyjne w OSE

1. Formacja intelektualna

Formacja intelektualna w OSE odbywa się na drodze wykładów, dyskusji akademickich, zajęć proponowanych przez prowadzących jak i niezastąpionego elementu: pracy osobistej uczestników. Praca ta jak i osobiste konsultacje mogą odbywać się także poza zajęciami w ramach modułów przez internet w zakresie zaproponowanym przez prowadzących.

2. Formacja warsztatowa

Zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach OSE są istotną i integralną częścią programu formacyjnego. Ich zadaniem jest przygotowanie uczestnika do ewangelizacji bezpośredniej jak i wprowadzenie w doświadczenie ewangelizacyjne. Zajęcia prowadzone są przez osoby zajmujące się ewangelizacją profesjonalnie zgodnie ze swoim wykształceniem, doświadczeniem i pełnioną na co dzień posługą.

 1. Każdy z prowadzących zajęcia warsztatowe może w ramach swojej grupy ćwiczeniowej prowadzić zespołowo jak i indywidualnie zajęcia uzupełniające on-line za pomocą wideokonferencji, korespondencji e-mail, webinarów tematycznych pomiędzy poszczególnymi modułami.
 2. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w grupach dwudziestoosobowych do których samodzielnie zgłaszają się uczestnicy OSE podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Przynależność do grupy warsztatowej obowiązuje na czas trwania całej edycji OSE (cztery moduły).
 3. Zmiana grupy warsztatowej może być dokonana w drodze wyjątku i wyłącznie z bardzo poważnych przyczyn za zgodą Rady Koordynatorów OSE. Rada Koordynatorów zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć w grupach warsztatowych w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.
 4. W ramach zajęć warsztatowych przewidziany jest także udział w projektach ewangelizacyjnych przygotowywanych wspólnie z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.
 5. Tematyka warsztatów czwartej edycji OSE:

Warsztat 1. – Warsztat socjologiczny (prof. dr hab. Kaja Kaźmierska)

Warsztat 2. – Swobodny mówca (Krzysztof Najdowski)

Warsztat 3. – Warsztat dla głoszących (o. Andrzej Makowski)

Warsztat 4. – Ewangelizacja w cyberprzestrzeni (ks. Mateusz Buczma)

Warsztat 5. – Twórczość ewangelizacyjna (John Paul i Jakub Bierć)

Warsztat 6. – Duch i muzyka (Hubert Kowalski)

Warsztat 7. – Organizacja wydarzeń ewangelizacyjnych (ks. Artur Godnarski)

Warsztat 8. – Organizacja i zarządzanie finansami w ramach projektów ewangelizacyjnych (Krzysztof Ciuła)

Warsztat 9. – Mężczyzna niepozostawiony (Andrzej Lewek)

3. Formacja duchowa

Niezastąpionym elementem w procesie pedagogicznym OSE jest formacja duchowa, realizowana na różnych etapach w zróżnicowanej formie. Jej podstawą jest Słowo Boże przenikające poszczególne formy aktywności duchowej na które składają się:

 1. Modlitwa osobista [medytacja; skrutacja Słowa Bożego (scrutatio); lectio Divina]
 2. Modlitwa wspólnotowa [uwielbienie, adoracja NS, Liturgia Godzin]
 3. Celebracja Liturgii Eucharystii
 4. Spotkania modlitewno-ewangelizacyjne
Wykładowcy OSE
 • Abp dr hab. Grzegorz Ryś (Łódź) – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, Metropolita Łódzki
 • Abp Rino Fisichella (Watykan) – Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji
 • Abp Jose Octavio Ruiz Arenas (Watykan) – Sekretarz Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji
 • Bp dr Dominique Rey (Francja) – Ordynariusz diecezji Frejus-Tulon
 • Ks. prał. dr Krzysztof Marcjanowicz (Watykan) – pracownik Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji
 • Ks. dr. Marek Grygiel SChr (Poznań) – superior Domu Generalnego Księży Chrystusowców, członek Rady Naukowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
 • o. Andrzej Makowski CSsR (Lublin) – prefekt Tirocinium Pastoralnego Redemptorystów w Lublinie, wykładowca homiletyki WSD Redemptorystów w Tuchowie i WSD Zakonu Paulinów w Krakowie.
 • Jose H. Prado Flores (Guadalajara – Meksyk) – Dyrektor kerygmatycznego projektu Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), członek CHARIS (Międzynarodowa Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej)
 • Angela Chineze (Brazylia) – Dyrektor SESA Brazylia
 • Michelle Moran (Anglia) – wieloletnia przewodnicząca międzynarodowej służby Odnowy Charyzmatycznej ICCRS
 • Ulf Ekman (Szwecja) – charyzmatyczny mówca, teolog, autor wielu cenionych publikacji, były założyciel i pastor niezwykle dynamicznie rozwijającego się neozielonoświątkowego Kościoła Słowo Życia w Uppsali, konwertyta na katolicyzm
 • James Murphy (USA) – prezydent i dyrektor formacyjny ICCRS
Terminy poszczególnych modułów i tematyka zajęć

Każda edycja OSE składa się z czterech modułów rozłożonych na dwa lata formacji. Terminy czwartej edycji:

Moduł I.: 24-29 listopada 2019 r. Temat: Kerygmat i Nowa Ewangelizacja.

Moduł II.: 10-15 maja 2020 r. Temat: Duch Święty i Kościół – dynamika Nowej Ewangelizacji.

Moduł III.: 11-16 października 2020 r. Temat: Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji.

Moduł IV.: 18-23 kwietnia 2021 r. Temat: Idźcie i czyńcie uczniów – obszary i metody Nowej Ewangelizacji.

Koszt udziału w czwartej edycji OSE

Biorąc pod uwagę, że całość przedsięwzięcia nie jest dofinansowywana przez żadną instytucję, finanse na funkcjonowanie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów pochodzą z opłat uczestników. Koszt udziału w czwartej edycji wynosi 3 200 zł (4 moduły po 800 zł.). Na koszt składają się: opłata za korzystanie z Domu Rekolekcyjnego; zamieszkanie i pełne wyżywienie uczestników i prowadzących zajęcia; zwrot kosztów podróży oraz honorarium dla wykładowców i prowadzących warsztaty; obsługę biura OSE i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

ZAPISZ SIĘ