Oprócz wspólnych modlitw i konferencji prowadzącego, uczestnicy mieli okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, adoracji Najświętszego Sakramentu czy spotkania i rozmowy z biskupem.

Z kolei w piątek, 25 listopada, odbyło się doroczne spotkanie przełożonych i proboszczów z zarządem Prowincji. Ważnym momentem tego wydarzenia było podsumowanie spotkań, jakie odbyły się w każdej wspólnocie, a których celem miała być pomoc w wypracowaniu planu pastoralnego naszej Prowincji na kolejne lata. Było też dzielenie się radościami i troskami, jakie niesie ze sobą pełnienie urzędu przełożonego lub proboszcza, a także spotkanie z ekonomem Prowincji.

W rekolekcjach i spotkaniu z zarządem Prowincji udział wzięli niemal wszyscy przełożeni i proboszczowie z Polski, jak również współbracia reprezentujący placówki zagraniczne (Grodno, Mińsk, Stuttgart, Kopenhaga, Orenburg, Pietropawłowsk).

o. Arkadiusz Buszka CSsR, Warszawa; fot. o. Mariusz Chyrowski CSsR, Rowy