Regulamin OSE i zapisy

 

ZAPISZ SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOŁY EWANGELIZATORÓW

REGULAMIN

 1. Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów została powołana przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji dn. 8 stycznia 2013r. i zaaprobowana na 361 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski dnia 6 marca 2013 roku.
 2. Patronem OSE jest św. Jan Paweł II – inicjator Nowej Ewangelizacji.
 3. Odpowiedzialnymi za funkcjonowanie OSE jest Senat (Rada Koordynatorów) składający się z czterech osób działających z ramienia Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji zwanych dalej Organizatorem, które do realizacji celów OSE mogą zapraszać do współpracy poszczególne osoby, powierzając im konkretne odpowiedzialności.
 4. Celem OSE jest przygotowywanie i pomoc ewangelizatorom do podejmowania dzieła Nowej Ewangelizacji w aktualnym kontekście przemian i uwarunkowań społeczno-kulturalnych na drodze formacji prowadzonej na trzech płaszczyznach: intelektualnej, duchowej i warsztatowej.
 5. Adresatami przygotowanego programu formacyjnego są odpowiedzialni za dzieło Nowej Ewangelizacji w diecezjach, prowincjach zakonnych, dekanatach, parafiach, ruchach, stowarzyszeniach, grupach apostolskich, którzy potrzebują doświadczenia Nowej Ewangelizacji – wyłącznie osoby zaangażowane w życie wspólnoty kościoła lokalnego, mające w swoim dorobku doświadczenie formacji podstawowej jak i ewangelizacji choćby w minimalnym zakresie.
 6. Każdy uczestnik zgłasza się osobiście przez wypełnienie na witrynie NowaEwangelizacja.org formularza zgłoszeniowego, dołączonej ankiety i akceptację niniejszego Regulaminu. Osoby świeckie dołączają potwierdzenie zaangażowania w życie parafii i dzieło ewangelizacji od swojego proboszcza, lub księdza opiekuna wspólnoty w której formują się i posługują.
 7. Warunkiem uczestniczenia w OSE jest zobowiązanie do udziału w czterech modułach danej edycji.
 8. Zajęcia każdego modułu stanowią całość programu i zaczynają się w niedzielę o g. 19.00 a kończą w piątek o g. 14.00.
 9. Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszenia posiadają zespoły dwuosobowe (ksiądz + osoba świecka; osoba konsekrowana + osoba świecka) delegowane przez Biskupa lub Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Zakonnego lub Instytutu Życia Konsekrowanego a także dyrektorzy Wydziałów do spraw Nowej Ewangelizacji z poszczególnych Kurii.
 10. Zgłaszający chęć uczestniczenia w OSE w ciągu trzech tygodni otrzyma odpowiedź od Organizatora o decyzji rekrutacyjnej.
 11. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi odnośnie do uczestnictwa w OSE, kandydat otrzyma najważniejsze informacje dotyczące spraw organizacyjnych danej edycji i zostanie poproszony o niezwłoczną wpłatę na wskazane konto pierwszej raty należności stanowiącej równowartość 50% całości kosztów udziału w czterech modułach OSE. W razie rezygnacji w okresie późniejszym niż miesiąc do rozpoczęcia edycji kwota ta nie podlega zwrotowi ze względu na koszty poniesione przez Organizatora.
 12. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnika na podanym koncie Organizatora, uczestnik otrzyma materiały pomocne do przygotowania się do pierwszych zajęć oraz zostanie poproszony o wybranie grupy warsztatowej w której będzie przechodził swoją formację.
 13. Każdy prowadzący zajęcia warsztatowe może w ramach swojej grupy ćwiczeniowej prowadzić zespołowo jak i indywidualnie zajęcia uzupełniające on-line za pomocą wideokonferencji, korespondencji e-mail, webinarów tematycznych pomiędzy poszczególnymi modułami.
 14. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w zespołach do których samodzielnie zgłaszają się uczestnicy podczas wypełniania dokumentacji zgłoszeniowej. Grupa warsztatowa ma ograniczoną ilość osób tak, by były one proporcjonalne liczebnie i dlatego przy przyjmowaniu do grupy obowiązuje prawo pierwszeństwa. Przynależność do danej grupy warsztatowej obowiązuje na czas trwania całej edycji OSE (cztery moduły).
 15. Zmiana grupy warsztatowej może być dokonana w drodze wyjątku i wyłącznie z bardzo poważnych przyczyn za zgodą Rady Koordynatorów OSE. Rada Koordynatorów zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć w grupach warsztatowych w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.
 16. W ramach zajęć warsztatowych przewidziany jest udział w projektach ewangelizacyjnych przygotowywanych wspólnie z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.
 17. Podczas trwania każdego z modułów, wszyscy uczestnicy w ramach wniesionej opłaty mają zapewnione pełne wyżywienie i zakwaterowanie w domu rekolekcyjnym w którym prowadzone są zajęcia.
 18. Koszt trzeciej edycji wynosi 3200 zł (4 moduły po 800 zł). Na koszt składają się: opłata za zamieszkanie i wyżywienie w domu rekolekcyjnym; honorarium i zwrot kosztów podróży wykładowcom i osobom prowadzącym zajęcia warsztatowe; obsługa biura i zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Prowadzeniem rachunkowości OSE zajmuje się Fundacja Porta Fidei (ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa) założona przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.
 19. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność materialną za użytkowany przez siebie sprzęt, mieszkanie jak i udostępnione materiały podczas zajęć OSE.
 20. Każdy z uczestników jest zaproszony do współpracy nad podnoszeniem jakości prowadzonych zajęć przez dzielenie się osobistym doświadczeniem i ponoszenie wysiłku nad doskonaleniem narzędzi ewangelizacyjnych pod kierunkiem prowadzących zajęcia.
 21. Uczestnicy kończący formację w ramach danej edycji otrzymują certyfikat potwierdzający udział w Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów.

 

ZAPISZ SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOŁY EWANGELIZATORÓW