Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną oraz polityka prywatności

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Fundacja Porta Fidei wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.nowaewangelizacja.org, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie pod adresem https://nowaewangelizacja.org/regulamin-i-polityka-prywatnosci/
 3. Serwis służy do:
  • prowadzenia działań Fundacji, w tym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, i prezentowania tych działań
  • kontaktu z darczyńcami i podopiecznymi Fundacji, również poprzez mechanizm newslettera,
  • prowadzenia zbiórek darowizn na cele statutowe Fundacji, w tym poprzez usługę płatności elektronicznych.
 4. Prawa do Serwisu, jak również do poszczególnych jego elementów (w szczególności graficznych, słownych lub muzycznych) przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Administratora.
 5. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnianych w Serwisie w całości lub w części bez zgody Administratora w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.
 6. Znak graficzny Fundacji / Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP jest prawnie chronionym znakiem towarowym.
 7. Serwis działa wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce prywatności dostępnej w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 5.
 8. Korzystanie z Serwisu nie wymaga logowania.
 9. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

Rozdział 2
Definicje

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
  2. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)
  3. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  4. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  5. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  6. Administrator – Fundacja Porta Fidei z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. P. Skargi 2, kod pocztowy 05-075, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000503300, nr NIP: 9522129401; nr Regon: 147153741.
  7. Użytkownik – podmiot korzystający z usług Administratora, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
  8. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Administratora oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 1. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Administratora oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

Rozdział 3
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. Newsletter,
  2. Formularz kontaktowy,
  3. Formularz zgłoszenia/rejestracji na wydarzenie
  4. Usługę płatności elektronicznych za pomocą serwisu Tpay
 2. Administrator świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 •  

Rozdział 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Administrator świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Administratora następujących treści:
  2. Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Administrator zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.
 4. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Administrator poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, któraobejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Użytkowników tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Administratora i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 6. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Administratora tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Użytkownikom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Administratora.
 7. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Administratora oraz do informacji, których wymóg dostarczania Użytkownikowi wynika z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną, Administrator będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
 8. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies (w przypadku przeglądarki Internet Explorer, wersja minimum 9).
  3. W urządzeniach mobilnych minimalna rozdzielczość ekranu mobilnego to 320×480.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu jest też uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego Użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.

Rozdział 5
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu i Usług jest Fundacja Porta Fidei.
 2. Fundacja Porta Fidei szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających jej stronę internetową. Jak większość wydawców stron, Fundacja zbiera adresy IP komputerów Użytkowników odwiedzających strony Fundacji i niezbędne informacje na temat korzystania z nich, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celachtechnicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Fundacja nie usiłuje identyfikować użytkowników.
 3. Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych wyłącznie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. Pliki cookies (nazywane potocznie ciasteczkami)
  1. Służą przeglądarce internetowej Użytkownika do przechowywania informacji na temat odwiedzanych stron.
  2. Pliki cookies służą do poprawy działania i wydajności strony
  3. Zbierają informacje o sposobie korzystania z serwisów i jego funkcjonalności. Na podstawie danych statystycznych o odwiedzaniu stron oraz akcji podejmowanych przez Użytkownika, Administrator może dostosować i ulepszać swoje strony do jego potrzeb, zwracając uwagę na treści jakimi się interesuje oraz mechanizmy, z których korzysta.
  4. Pliki cookies zapisywane są w przeglądarce Użytkownika. Przeglądarka pozwala na pełną kontrolę plików cookies. Informację jak kontrolować pliki cookie Użytkownik znajdzie na stronach producentów przeglądarek oraz w pomocy.
 5. Także wszelkiego rodzaju skrypty i narzędzia analityczne umieszczone na stronach mogą zostać zablokowane przez Użytkownika. Służą do tego specjalne rozszerzenia przeglądarek, które Użytkownik może bezpłatnie pobrać i zainstalować w swoim systemie.
 6. Fundacja gromadzi w ramach Serwisu następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres poczty elektronicznej e-mail.
  3. Adres (ulica i numer domu/mieszkania)
  4. Kod pocztowy
  5. Miejscowość
  6. Kraj
  7. Płeć
  8. Nr telefonu
  9. Wykonywany zawód
  10. Diecezja
  11. Nazwa wspólnoty
  12. Rok rozpoczęcia formacji we wspólnocie
  13. Funkcja pełniona we wspólnocie
  14. Imię i nazwisko duszpasterza
  15. Dotychczasowa formacja
  16. Stan duchowny
  17. Stan cywilny
  18. Zaangażowanie w życie Kościoła/diecezji/parafii/wspólnoty
  19. Informacje o chorobach i dolegliwościach
  20. Informacje o stosowanej diecie
 7. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, na podstawie udzielonych przez nich zezwoleń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204).
 8. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji oraz w celu świadczenia Usług, w szczególności w celach marketingowych w ramach Usługi Newsletter i w związku z realizacją płatności elektronicznych.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie korzystania z Serwisu, mogą być gromadzone automatycznie dane techniczne służące do prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu lub analizy zachowań Użytkowników.
 10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania i poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia, jak również do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
 11. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres biuro@nowaewangelizacja.org lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Porta Fidei, ul. Ks. P. Skargi 2, 05-075 Warszawa
 12. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Rozdział 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej „Usługi”) zawierane są przez Użytkownika z Administratorem na zasadach i warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji, chyba że postanowienia dotyczące korzystania z konkretnej Usługi przewidują taki obowiązek.
 3. Umowę dotyczącą korzystania z Usługi uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 4. Umowa dotycząca korzystania z Usługi zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy dotyczącej korzystania z Usług w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym rozwiązanie Umowy dotyczącej korzystania z Usług przez Użytkownika może nastąpić w szczególności poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Usługi Newsletter.
 6. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy dotyczącej korzystania z Usług w każdym czasie, w szczególności w związku z zaprzestaniem świadczenia Usługi będącej przedmiotem Umowy, przy czymoświadczenie o rozwiązaniu Umowy jest składane przez jego opublikowanie w Serwisie.

Rozdział 7
Uprawnienia Konsumenta

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej korzystania z Usługi, przysługuje Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną, który zawarł ją jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownik, o którym mowa ust. 1 powyżej, może odstąpić od Umowy o korzystanie z Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy o korzystanie z Usługi przez Użytkownika może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Fundacji lub drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail biuro@nowaewangelizacja.org. W celu wykonanie prawa do odstąpienia Użytkownik może wykorzystać formularzodstąpienia do Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o korzystanie z Usługi nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy:
  1. Świadczenie Usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  2. Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy.

Rozdział 8
Płatności online

 1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania darowizny na rzecz Fundacji lub płatności w ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacji z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznych (online) wyrażonych w polskich złotych (PLN), obsługiwanej przez Krajowy Integrator Płatności S.A. Tpay (dalej „Tpay”).
 2. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji płatności elektronicznych (online) określa regulamin płatności Tpay.
 3. Użytkownik wyraża wolę przekazania darowizny, o której mowa w ust. 1 powyżej, poprzez wybranie na stronie www przycisku „Przekaż darowiznę” lub realizuje płatność w ramach odpłatnej działalności statutowej podczas procesu rejestracji na wydarzenie organizowane przez Fundację. W trakcie dokonywania darowizny Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Panelu Transakcyjnego Tpay lub podczas rejestracji na wydarzenie Użytkownik otrzyma na adres e-mail link, który przekieruje go na tę stronę, gdzie możliwe będzie zapoznanie się z regulaminem transakcji.

Rozdział 9
Newsletter

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikowi w ramach Serwisu korzystanie z bezpłatnej usługi newsletter, polegającej na cyklicznym przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej bieżących informacji dotyczących w szczególności działalności Fundacji, w tym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz możliwości i form wsparcia Fundacji oraz dotyczących jej materiałów promocyjnych (dalej „Usługa Newsletter”) .
 2. W celu skorzystania z Usługi Newsletter Użytkownik proszony jest o podanie w formularzu kontaktowym lub formularzu rejestracji na wydarzenie, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól, swojego imienia oraz adresu e-mail, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usługi Newsletter oraz celów statutowych Fundacji oraz o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Serwisu i wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera. Po wykonaniu powyższych czynności i kliknięciu przycisku „Zapisz się” Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e- mail link aktywacyjny (weryfikacyjny), po którego otwarciu nastąpi rozpoczęcie świadczenia przez Administratora Usługi Newsletter.
 3. Rejestracja w ramach Usługi Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie. Rezygnacja następuje poprzez kliknięcie aktywnego linka umieszczanego w każdym mailu wysłanym w ramach Usługi Newslettera.
 5. Podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do świadczenia Usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest niezbędne, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgodyUżytkownika. Dane te służą do ustalenia profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 6. Aby korzystać z Usługi Newslettera niezbędne jest aktywne konto e-mail i dostęp do Internetu.

Rozdział 10
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące usług płatności elektronicznych, o których mowa w Rozdziale 8, należy kierować do podmiotu świadczącego te usługi.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na adres: biuro@nowaewangelizacja.org oraz wskazywać jej przedmiot (tj. w szczególności wskazywać Usługę, której dotyczy), a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
 4. Administrator uprawniony jest do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, w treści której nie wskazano danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem.
 5. Fundacja o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres wymaganych informacji.
 6. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację, w formie elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne.

Rozdział 11
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 2. Fundacja zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn niezależnych od Fundacji.
 3. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załącznik do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fundacja Porta Fidei ul. Ks. P. Skargi 2 05-075 Warszawa
biuro@nowaewangelizacja.org

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartą na warunkach określonych w regulaminie dostępnym w pod adresem www.nowaewangelizacja.org

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.