PRZYPISY

1. Por. Łk 22, 32.

2. 2 Kor 11, 28.

3. Por. Sobór Wat. II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”; 1; AAS 58(1986), s. 947.

4. Por. Ef. 4, 24; 2, 15; Kol 3, 10; Gal 3, 27; Rz 13, 14; 2 Kor 5, 17,

5. 2 Kor 5, 20.

6. Por. Alokucja Pap. Pawła VI do Synodu Biskupów na początku trzeciego zebrania ogólnego (26. X, 1974); AAS 66(1974), ss. 634—635.

7. Alokucja Pap. Pawła VI do Św. Kolegium Kardynałów (22. VI. 1973); AAS 65(1973), s. 383.

8. 2 Kor 11, 28,

9. 1 Tm 5, 17.

10. 2 Tm 2, 15.

11. Por. 1 Kor 2,5.

12. Łk 4, 43.

13. Tamże,

14. Łk 4, 18; por. Iz 61, 1.

15. Por. Mk 1, 1; Rz 1, 1—3.

16. Por. Mt 6, 33.

17. Por. Mt 5, 3—12,

18. Por Mt 5—7.

19. Por. Mt 10.

20. Por. Mt 13.

21. Por. Mt 18.

22. Por. Mt 24—25.

23. Por. Mt 24, 36; Dz 1, 7; Tes 5, 1—2.

24. Por. Mt 11, 12; Łk 16, 16.

25. Por. Mt 4, 17.

26. Mk 1, 27.

27. Łk 4, 22.

28. J 7, 46.

29. Łk 4, 43.

30. J 11, 52.

31. Por. Sobór Wat. II Konstyt. dogmat. o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, n. 4; AAS 58(1966), pp. 818—819.

32. Por. 1 P 2, 9.

33. Dz 2, 11.

34. Łk 4, 43. 85 1 Kor 9, 16.

35. 1 Kor 9,16.

36. Por. „Declarationes Patrum Synodalium” n. 4; „Osservatore Romano” (27. X. 1974), s. 6.

37. Mt 28, 19.

38. Dz 2, 41, 47.

39. Por. Sobór Wat. II Konstyt. dogm. o Kościele „Lumen gentium” n. 8; AAS 57(1965), s. 11; Dekret „Ad gentes divinitus” n. 5; AAS 58(1966), ss. 951—952.

40. Por. Dz 2, 42—46; 4, 32—35; 5, 12—16.

41. Por. Dz 2, 11; l P 2, 9.

42. Por. Sobór Wat. II Dekret „Ad gentes divinitus”, nn. 5, 11, 12; AAS 58 (1966), ss. 951—952, 959—961.

43. Por. 2 Kor 4, 5; Św. Augustyn, Sermo XLVI, De Pastoribus: CCL. XLI, ss. 529—530.

44. Łk 10, 16; por. Św. Cyprian, De Unitate Ecclesiae, 14; PL 4, 527; Św. Augustyn Enarrat. 88, sermo 2, 14; PL 37. 1140; Św. Jan Chryzostom, Horn. de capto Eutropio, 6: PG 52, 402.

45. Ef 5, 25.

46. Ap 21, 5; por. 2 Kor 5, 17; Gal 6, 15.

47. Por. Rz 6, 4. l

48. Por Ef 4, 23—24; Kol 3, 9—10.

49. Por. Rz 1, 16; l Kor 1, 18; 2, 4.

50. Por. n. i53; AAS 58 (1966), s. 1075.

51. Por. Tertullian, Apologeticum, 39; CCL I ss. 150—158; Minucjusz Feliks, Oc-tavius, 9 i 31; CSPL, Augustae Taurinorum 19632, ss. 11—23, 47—48.

52. 1 P 3, 15.

53. Por. Sobór Wat. II Konst. dogm. „Lumen gentium” nn 1, 948; AAS 57(1965) ss. 5, 12—14; 53—54; Konstyt. „Gaudium et Spes” nn. 42, 45; AAS 58(1966), ss. 1060—1061, 1065—1066; Dekret „Ad gentes divinitus”, nn 1, 5; AAS 58(1966), pp. 947, 951—952.

54. Por. Rz 1, 16; l Kor 1, 18.

55. Por. Dz 17, 22—23.

56. 1 J 3, 1; por. Rz 8, 14—17.

57. Por. Ef 2, 8; Rz 1, 16 i Świętej Kongregacji dla Doktryny Wiary „Declaratio ad fidem tuendam in mysteriis Incarnationis et SS Trinitatis a quibusdam recentibus erroribus” (21. II. 1972); AAS 64(1972), ss. 237—241.

58. Por. 1 J 3, 2; Rz 8, 29; Flp 3, 20—21 i Sobór Wat. II Konstyt. „Lumen gentium”, nn. 48—51; AAS 57(1965), ss. S3–58.

59. Por. Świętej Kongregacji dla Doktryny Wiary „Declaratio circa Catholicam Doctrinam de Ecclesia contra nonnullos errores hodiernos tuendam” (24. VI. 1973); AAS 65(1973), pp. 396—408.

60. Por. Sobór Wat. II Konstyt. „Gaudium et spes”, nn. 47—52; AAS 58(1966), ss. 1067—1074; Pap. Pawła VI Encykl. „Humanae vitae”; AAS 60(1963), ss. 481—503.

61. Przemówienie Pap. Pawła VI na początku III Zebrania Synodu Biskupów (27. IX. 1974); AAS 66(1974), s. 562.

62. Tamże

63. Przemów. Pap. Pawła VI do „Campesinos” w Kolumbii (23. VIII. 1968); AAS 60(1968), s. 623.

64. Przemów. Pap. Pawła VI „Die Progressionis” w Bogocie (23. VIII. 1968), AAS 60(1968), s. 627; por. Św. Augustyn, Epistoła 229, 2; PL 33, 1020.

65. Przemów. Pap. Pawła VI na zakończenie trzeciego Zebrania Synodu Biskupów (26. X. 1974); AAS 66(1974), s. 637.

66. Alokucja 15. X. 1975; L’Osservatore Romano (17. X. 1975).

67. Przemów. Pap Pawła VI do członków „Concilium de Laicis” (2. X. 1974); AAS 66(1974), s. 568.

68. Por. 1 P 3, 1.

69. Rz 10, 14, 17.

70. Por. 1 Kor 2, 1—5.

71. Rz 10, 17.

72. Por. Mt 10, 27; Łk 12, 3.

73. Mk 16, 15.

74. Por. Św. Justyn, I Apologia 46, 1—4; II Apologia 7(8) 1—4; 10, 1—3; 13, 3—4; Florilegium Patristicum II, Bonn 10112, pp. 81, 125—133; Klemens Alex., Stromata I, 19, 91, 94; S.Ch. 30, pp. 117—118, 119—120; Sobór Wat. II. Dekret „Ad gentes diyinitus”, n. 11; AAS 58(1966), s. 960. Konst. „Lumen gentium” n. 17; AAS 57 (1965), s. 21.

75. Euzebiusz Cezaryjski, Praeparatio Evangelica, 1, 1; PG 21, 26, 28; por. Sobór Wat. II, Konstyt. „Lumen Gentium”, n. 16; AAS 57(1965), s. 20.

76. Por. Ef 3, 8.

77. Henri de Lubac, La drame de I’humanisme athee, Ed. Spes, Paris 1945.

78. Por. Konstyt. „Gaudium et Spes”, n. 59; AAS 58(1966), s. 1080.

79. 1 Tm 2, 4;

80. Mt 9, 36; 15, 32.

81. Rz 10, 15.

82. Deklaracja „Dignitatis humanae” n. 13; AAS 58(1966), s. 939; por. Konstyt „Lumen gentium” <n. 5; AAS 57(1965), ss. 7—8; Dekret „Ad gentes divinitus” n. 1; AAS 58(1966), s. 947.

83. Por. Dekret „Ad gentes divinitus” n. 35; AAS 58(1966), s. 983.

84. Św. Augustyn. Enarrat. in. Ps. 44,* 23; CCLXXXVIII, s. 510 por. Dekret „Ad gentes diyinitus” n. 1; 58(1966) s. 947.

85. Św. Grzegorz Wielki, Homil. in Evangelia, 19, 1; PL 1154.

86. Dz. 1, 8; por. Didache, 9, 1; Funk, Patres Apostolici 1, 22.

87. Mt 28, 20.

88. Por. Mt 13, 32.

89. Por. Mt 13, 47.

90. Por J 21, 11.

91. Por. J 10,1—16.

92. Por. Sobór Wat. II, Konstyt. „Sacrosanctum Concilium” nn. 37—38; AAS 56(1964), s. 110; por. księgi liturgiczne i dokumenty wydane przez St. Ap. w wykonaniu reformy liturgicznej nakazanej przez Sobór Wat. II.

93. Alokucja Pap. Pawła VI na początku trzeciego Zebrania Ogóln. Synodu Biskupów (24. X. 1974); AAS 66(1974), s. 636.

94. Por. J 15, 16; Mk 3, 13—19; Łk 6, 13—16.

95. Por. Dz 1, 21—22.

96. Por. Mk 3, 14.

97. Por. Mk 3, 15; Łk 9, 2.

98. Dz 4, 8; por. Dz 2, 14; 3, 12.

99. Św. Leon Wielki, Sermo 69, 3;,Sermo 70, 1—2; Sermo 94, 3; Sermo 95, 2; S. Ch. 200, ss. 50—52; 58—66; 258—260; 268.

100. Por. Sobór w Lyonie, Konst. „Ad apostolicae dignitatis” Conciliorum Oecu-menicorum Decreta, Ed. Instituto per le Scienze Religiose, Bolonia 19738, s. 278; Sobór w Vienne, Konst. „Ad providam Christi”, ed. mem., s. 343; Sobór Laterański V, Bulla „In apostolici culminis”, ed. mem., s. 608; Bulla „Postquam ad universalis”, ed. mem., s. 609; Konst. „Supernae dispositio-nis”, ad. mem., s. 614; Konst. „Divina disponente clementis”, ed. mem., s. 638.

101.Dekret „Ad gentes divinitus” n. 38; AAS 58(1966), s. 985.

102. Por. Sobór Wat. II. Konstyt. „Lumen gentium” n. 22; AAS 57(1965), s. 26

103. Por. Sobór Wat. II, Konstyt. „Lumen Gentium” n. 10; 37; AAS 57(1965), ss. 14, 43; „Ad gentes divinitus”, s. 39; AAS 58(1966), s. 986; Dekret „Presbyterorum ordinis” nn. 2, 12, 13; AAS 58(1966), ss. 1010, 1011.

104. Por. 1 Tes 2, 9.

105. Por. 1 P 5, 4.

106. Konst. „Lumen gentium”, n. 11; AAS 57(1965), s. 16; Dekret „Apostolicam actuositatem”, n. 11; AAS 58(1966), s. 848; Św. Jan Chryzostom, In Genesim Serm. VI, 2; VI, 1; PG 54, 607—608.

107. Mt 3, 17.

108. Mt 4, 1.

109. Łk 4, 14.

110. Łk 4, 18, 21; Por. Iz 61, 1.

111. J 20, 22.

112. Dz 2, 17.

113. Por. Dz 4, 8.

114. Por. Dz 9, 17.

115. Por. Dz 6, 5. 10; 7, 55.

116. Por. Dz 10, 44.

117. Por. Dz 9, 31.

118. Sobór Wat. II, Dekret „Ad gentes divinitus”, n. 4; AAS 58(1966), ss. 950—951.

119. J 17, 21.

120. Por. Dz 20, 28.

121. Por. Dekret „Presbyterorum ordinis” n. 13; AAS 58(1966), s. 1011.

122. Por. Hbr 11, 27.

123. Dekret „Ad gentes divinitus” n. 6; AAS 58(1966), ss. 954r—955; por. Dekret „Unitatis redintegratio” n. 1; AAS 57(1965), ss. 90—91.

124. Bulla „Apostolorum Limina” VII; AAS 66(1974), s. 305.

125. Rz 5, 5.

126. Por. J 8, 32.

127. 1 Tes 2, 8; por. Flp 1, 8.

128. Por. 1 Tm 2, 7, 11; l Kor 4, 15; Gal 4, 19.

129. Por. 1 Kor 8, 9—13; Rz 14, 15.

130. Por. Rz 12, 11.

131. Por. Deklaracja „Dignitatis humanae” n. 4; AAS 58(1966), s. 933.

132. Tamże, nn. 9—14; 1. c., pp. 935—940.

133. Por. Sobór Wat. II, Dekret „Ad gentes divinitus”, n. 7; AAS 58(1966) s. 955.

134. Por. Rz 1, 16.

135. Flp 1, 3—4, 7—8.