Płaszczyzny formacyjne w OSE

Logo Nowej Ewangelizacji

1. Formacja intelektualna

Formacja intelektualna w OSE odbywa się na drodze wykładów, dyskusji akademickich, zajęć proponowanych przez prowadzących jak i niezastąpionego elementu: pracy osobistej uczestników. Praca ta jak i osobiste konsultacje mogą odbywać się także poza zajęciami w ramach modułów przez internet w zakresie zaproponowanym przez prowadzących. 

2. Formacja warsztatowa

Zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach OSE są istotną i integralną częścią programu formacyjnego. Ich zadaniem jest przygotowanie uczestnika do ewangelizacji bezpośredniej jak i wprowadzenie w doświadczenie ewangelizacyjne. Zajęcia prowadzone są przez osoby zajmujące się ewangelizacją profesjonalnie zgodnie ze swoim wykształceniem, doświadczeniem i pełnioną na co dzień posługą. 

  1. Każdy z prowadzących zajęcia warsztatowe może w ramach swojej grupy ćwiczeniowej prowadzić zespołowo jak i indywidualnie zajęcia uzupełniające on-line za pomocą wideokonferencji, korespondencji e-mail, webinarów tematycznych pomiędzy poszczególnymi modułami.
  2. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w grupach dwudziestoosobowych do których samodzielnie zgłaszają się uczestnicy OSE podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Przynależność do grupy warsztatowej obowiązuje na czas trwania całej edycji OSE (cztery moduły). 
  3. Zmiana grupy warsztatowej może być dokonana w drodze wyjątku i wyłącznie z bardzo poważnych przyczyn za zgodą Rady Koordynatorów OSE. Rada Koordynatorów zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć w grupach warsztatowych w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.
  4. W ramach zajęć warsztatowych przewidziany jest także udział w projektach ewangelizacyjnych przygotowywanych wspólnie z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.
  5. Tematyka warsztatów czwartej edycji OSE:

Warsztat 1. – Swobodny mówca (Krzysztof Najdowski)

Warsztat 2. – Ewangelizacja w cyberprzestrzeni (ks. Mateusz Buczma)

Warsztat 3. – Warsztat dla głoszących (o. Andrzej Makowski)

Warsztat 4. – Warsztat socjologiczny (Kaja Kaźmierska)

Warsztat 5. – Duch i muzyka (Hubert Kowalski)

Warsztat 6. – Twórczość ewangelizacyjna (John Paul i Jakub Bierć)

Warsztat 7. – Organizacja wydarzeń ewangelizacyjnych (ks. Artur Godnarski)

Warsztat 8. – Organizacja i zarządzanie finansami w ramach projektów ewangelizacyjnych (Krzysztof Ciuła)

Warsztat 9. – Mężczyzna niepozostawiony (Andrzej Lewek)

3. Formacja duchowa

Niezastąpionym elementem w procesie pedagogicznym OSE jest formacja duchowa, realizowana na różnych etapach w zróżnicowanej formie. Jej podstawą jest Słowo Boże przenikające poszczególne formy aktywności duchowej na które składają się:

  1. Modlitwa osobista [medytacja; skrutacja Słowa Bożego (scrutatio); lectio Divina]
  2. Modlitwa wspólnotowa [uwielbienie, adoracja NS, Liturgia Godzin]
  3. Celebracja Liturgii Eucharystii
  4. Spotkania modlitewno-ewangelizacyjne