Cele i adresaci OSE

Logo Nowej Ewangelizacji

Cele Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

 

Podstawowym celem OSE jest permanentne przygotowywanie i wyposażanie ewangelizatorów do praktycznego podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji w aktualnym kontekście przemian i uwarunkowań społeczno-kulturalnych. Proponowana formacja zawiera:

  1. Pogłębianie refleksji teologiczno-pastoralnej celem służenia duszpasterzom i liderom małych (np. przyparafialnych) grup wzrostu. 
  2. Pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego Nowej Ewangelizacji (pojęcie, cel, obszary, adresaci).
  3. Wprowadzanie w doświadczenie ewangelizacji bezpośredniej – osobistej, tak, by przygotowywać praktyków Nowej Ewangelizacji. Dać odpowiedź na zasadnicze w kontekście Nowej Ewangelizacji pytanie: „JAK?” docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii. 
  4. Ożywienie doświadczenia ewangelizacji dla wypalonych ewangelizatorów.
  5. Wprowadzenie w doświadczenie Nowej Ewangelizacji poprzez praktyczne zapoznanie się z programami ewangelizacyjnymi funkcjonującymi w duszpasterstwie ogólnokościelnym.
  6. Odkrycie imperatywu kerygmatycznego przepowiadania jako narzędzia Nowej Ewangelizacji.
  7. Kształtowanie nowej mentalności ewangelizatora poprzez nawrócenie pastoralne.
  8. Wspólna formacja ewangelizatorów dla Kościoła.
  9. Pomoc odpowiedzialnym za Nową Ewangelizację w odnalezieniu sposobu działania ewangelizacyjnego w swoich środowiskach.
  10. Uczenie współpracy poszczególnych środowisk w dziele Nowej Ewangelizacji

Adresaci

Do udziału w szkole zaproszeni są ci, którzy nie boją się nowych wyzwań. Adresatami są odpowiedzialni za dzieło Nowej Ewangelizacji w diecezjach, prowincjach kościelnych, dekanatach, parafiach, zgromadzeniach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach, grupach apostolskich, którzy by rozumieć to dzieło potrzebują doświadczyć mocy Nowej Ewangelizacji przez przejście i zrozumienie podstawowych procesów ewangelizacyjnych. Szczególnymi adresatami są kapłani, osoby konsekrowane oraz świeckie, które chcą pogłębić w praktyczny sposób bogactwo nauki jak i doświadczenia Nowej Ewangelizacji.

Uczestnictwo w poszczególnych sesjach OSE zaliczany jest jako udział w rekolekcjach lub kursach doskonalenia zawodowego dla osób duchownych i świeckich, które w ramach pełnionych przez siebie posług lub pracy potrzebują odpowiednich zaświadczeń.

W najbliższej edycji OSE zapraszamy szczególnie mężczyzn zaangażowanych w Kościele. Chcemy jeden z warsztatów poświęcić specyfice pracy z męskimi grupami. Bazując na doświadczeniach weekendów męskich inicjatyw przyjrzymy się specyfice ewangelizacji mężczyzn i prowadzenia ich do żywej wiary i zaangażowania w Królestwo Boże. Niezależnie od rodzajów męskich wspólnot praca z mężczyznami ma swoją specyfikę. Warto ją uchwycić, by dostroić pracę w naszych środowiskach do męskiej wrażliwości.