Zachęcamy do wzięcia udziału w modlitwie za młodych mężczyzn, którzy w najbliższym czasie będą podejmować ważne decyzje życiowe. Organizatorem akcji jest ks. Tomasz Rąpała z Tarnowa.

G.R.O.M. to akcja, która rozpoczęła się w ubiegłym roku. Skrót oznacza:

  • godzina
  • rozeznawania
  • otoczona
  • modlitwą

Ludzie młodzi bardzo potrzebują modlitwy, szczególnie w tym czasie, kiedy podejmują ważne decyzje.

Przez cały miesiąc SIERPIEŃ módlmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Litanią do bł. Ks. Romana Sitki o odwagę w podjęciu decyzji wstąpienia na drogę przygotowania do kapłaństwa dla chłopców. Można także włączyć tę intencję w inne praktyki modlitewne.

Kościół potrzebuje dziś LUDZI BOGA. Seminarium Duchowne to DOM tworzony przez ludzi odkrywających miłość Jezusa i pragnących tą Jego miłość rozdawać wszystkim. W ewangelii św. Marka mamy zapisane, że Jezus powołuje Dwunastu, „aby byli z Nim i aby mógł wysłać ich do głoszenia nauki” (por. Mk 3,14). Dlatego w Seminarium najpierw SPOTYKAMY Jezusa, żeby potem ogłaszać, że On żyje, że JEST Zbawicielem.

Dlatego ani w Seminarium, ani  kapłaństwie nie ma nudy! Bo Bóg nie jest nudny!

Wszystkich zapraszamy do modlitwy o ODWAGĘ dla młodych mężczyzn w podjęciu właściwej decyzji.

Litania do bł. ks. Romana

Błogosławiony Księże Romanie

Męczenniku Oświęcimia

Męczenniku cierpiący za wiarę

Wzorze życia kapłańskiego

Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa

Miłośniku modlitwy

Żarliwie adorujący Chrystusa w Eucharystii

Wzorze niezachwianej ufności

Wzorze znoszenia cierpień

Miłośniku umartwienia i pokuty

Wielki czcicielu Matki Bożej

Wzorze pracowitości i pokory

Apostole dobrego przykładu

Wzorze miłości Boga i bliźniego

Ukazujący ludziom ideał życia

Pociągający ludzi dobrocią i radością

Dostrzegający potrzebujących i biednych

Zdobywający serca mocą słowa Bożego

Nauczający bardziej przykładem niż słowem

Wychowawco powołanych do kapłaństwa

Przyjacielu młodzieży

Pragnący oddać swe życie za wolność innych

Znoszący upokorzenia z cierpliwością

Pełen poświęcenia dla chorych i cierpiących

Umacniający współwięźniów na duchu

Spieszący z kapłańską posługą skazańcom

Przykładzie przebaczenia wrogom

Oddany sprawie Boga i ojczyzny

Niosący światu dobro i pokój

Chlubo naszej ziemi

Wielki nasz orędowniku u Boga

K: Módl się za nami błogosławiony księże Romanie

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie nasz Boże, w Twoim królestwie błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowanie dla sprawiedliwości, * daj nam naśladować wielką cierpliwość błogosławionego Romana męczennika, kapłana i wychowawcy , który służył Tobie, Kościołowi i bliźnim, * abyśmy mogli uczestniczyć w jego chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.