W poniedziałkowe przedpołudnie na Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów w Krakowie wysłuchaliśmy wykładu bpa Grzegorza Rysia: „Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji”.

Biskup pochylając się nad 8 rozdziałem Listu do Rzymian i słowami: „Całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” mówił, że jeśli nie chcemy odpowiedzieć na ból i jęk stworzenia, nie mamy w sobie ducha do ewangelizacji.

„Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych”, a świat nazywa synami Boga tych, którzy wprowadzają pokój. Kościół, który wyszedł z Wieczernika, stał się narzędziem jedności całego świata. Po dwudziestu wiekach na Soborze Watykańskim II na nowo odczytał swoje wezwanie do bycia zaczynem jedności w świecie.

Świat, który widzi wspólnotę, wprowadzającą pokój, od razu rozpoznaje, że to jest z Boga. Gdy my na swój ludzki sposób usiłujemy wprowadzić pokój, tylko pogłębiamy podziały, ale znamy Tego, który jest twórcą jedności i potrafimy na Niego wskazać. Wprowadzanie jedności jest odpowiedzią na bóle i wzdychanie stworzenia.

Biskup odniósł się również do 5 rozdziału Evangelii Gaudium – Ewangelizatorzy pełni Ducha. Spotkanie z Jezusem w Duchu Świętym jest stale aktualne. Niektórzy myśląc o świadectwie spotkania z Bogiem zawsze odnoszą się do wyjątkowego momentu z przeszłości, ale jeśli nie mamy aktualnego doświadczenia nawrócenia i zmartwychwstania, nie powinniśmy wychodzić do ewangelizacji.

Papież w Adhortacji pisze, że żadna motywacja do ewangelizacji nie jest wystarczająca, jeśli w sercu nie żarzy się ogień Ducha Świętego.