Regulamin

 

REGULAMIN KONGRESU

Regulamin IV Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji „Matura” czy inicjacja chrześcijańska? Bierzmowanie w kontekście nawrócenia pastoralnego. Między mistagogią a misją. Jasna Góra, Częstochowa,
zwanego w dalszej części regulaminu „Kongresem”

1. Osoby przyjeżdżające na Kongres zgłaszają swoją obecność w biurze z potwierdzeniem zgłoszenia.

2. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.

4. Na terenie Kongresu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

5. Koszt udziału w Kongresie wynosi 120 zł (dla osób zgłoszonych do 1 października 2017) oraz 130 zł (dla osób zgłoszonych po 2 października 2017).

6. Noclegi: Noclegi i zakwaterowanie we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. Na stronie Kongresu http://kongres.bierzmowanie.org podana będzie oferta bazy noclegowej do wyboru we własnym zakresie.

7. Wyżywienie: we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach organizacji Kongresu. Na miejscu istnieje szeroka gama usług gastronomicznych, będzie możliwość indywidualnego zakupu posiłków w cenie ustalonej przez sprzedających.

8. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat z wyjątkiem sytuacji losowych.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.

10. Podczas Kongresu Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w warsztatach przewidzianych przez Organizatora. W przypadku wcześniejszych zapisów na dany warsztat, uczestnik ma obowiązek uczestnictwa dokładnie w tych zajęciach, na które się zapisał.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy uczestników Kongresu Uczestnika nie przestrzegającego niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad.

12. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Kongresu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Kongresu na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Kongresu.

13. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.

14. Niniejszy regulamin odnosi się do uczestników Kongresu. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne oraz osoby wykonujące prace zlecone na rzecz Kongresu, na podstawie zawartych umów.

15. Każdy z uczestników Kongresu jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora.

16. Odpowiedzialnym za całość Kongresu jest Koordynator Andrzej Grzeszuk. W sprawach istotnych dotyczących udziału w Kongresie należy zgłaszać się do Koordynatora.

17. Kontakt w razie pytań i wątpliwości: Elżbieta Dudek: biuro@kongres.bierzmowanie.org tel. 663 573 860.