Cele i adresaci OSE

Logo Nowej Ewangelizacji

Cele Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

Podstawowym celem OSE jest permanentne przygotowywanie i wyposażanie ewangelizatorów do praktycznego podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji w aktualnym kontekście przemian i uwarunkowań społeczno-kulturalnych. Proponowana formacja zawiera:

  1. Pogłębianie refleksji teologiczno-pastoralnej celem służenia duszpasterzom i liderom małych (np. przyparafialnych) grup wzrostu.
  2. Pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego Nowej Ewangelizacji (pojęcie, cel, obszary, adresaci).
  3. Wprowadzanie w doświadczenie ewangelizacji bezpośredniej – osobistej, tak, by przygotowywać praktyków Nowej Ewangelizacji. Dać odpowiedź na zasadnicze w kontekście Nowej Ewangelizacji pytanie: „JAK?” docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii.
  4. Ożywienie doświadczenia ewangelizacji dla wypalonych ewangelizatorów.
  5. Wprowadzenie w doświadczenie Nowej Ewangelizacji poprzez praktyczne zapoznanie się z programami ewangelizacyjnymi funkcjonującymi w duszpasterstwie ogólnokościelnym.
  6. Odkrycie imperatywu pierwszego – kerygmatycznego przepowiadania jako narzędzia Nowej Ewangelizacji.
  7. Kształtowanie nowej mentalności ewangelizatora poprzez nawrócenie pastoralne.
  8. Wspólna formacja ewangelizatorów dla Kościoła w Polsce.
  9. Pomoc odpowiedzialnym za Nową Ewangelizację w odnalezieniu sposobu działania ewangelizacyjnego w swoich środowiskach.

Adresaci

Do udziału w szkole zaproszeni są ci, którzy nie boją się nowych wyzwań. Adresatami są odpowiedzialni za dzieło Nowej Ewangelizacji w diecezjach, prowincjach kościelnych, dekanatach, parafiach, zgromadzeniach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach, grupach apostolskich, którzy by rozumieć to dzieło potrzebują doświadczyć mocy nowej ewangelizacji przez przejście i zrozumienie podstawowych procesów ewangelizacyjnych. Szczególnymi adresatami są kapłani, osoby konsekrowane oraz świeckie, które chcą pogłębić w praktyczny sposób bogactwo nauki jak i doświadczenia Nowej Ewangelizacji.

Uczestnictwo w poszczególnych sesjach OSE zaliczany jest jako udział w rekolekcjach lub kursach doskonalenia zawodowego dla osób duchownych i świeckich, które w ramach pełnionych przez siebie posług lub pracy potrzebują odpowiednich zaświadczeń.